موږ څوک يو؟

دافغانستان مستندي پروژه د جنګي جنایتونو د څیړني دفتر، د امریکایي پوهنتون د واشینګټن د حقوقو پوهنځي د پینس د کتابتون او د امریکا د سولي ټولني په ګډو زیارو سره ترتیب شوی. ددي پروژي د جوړیدو مخه دا چی په افغانستان کی د ۱۹۷۸کال څخه راورسته دټولو بشري حقونو او قوانینو د سرغړونو اسناد په یو آنلاین ډاټابیس کښي راټول کړي تر څو په عام ډول ورته لاسرسۍ وی.